Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pyrzycach zaprasza na Zebranie Grup Członkowskich


Lp.


Termin zebrania


Miejsce zebrania


Przyporządkowanie Grupy

 1. 08.06.2021
godz. 10:00
Pensjonat Zielone Wzgórze w Osetnej Miasto i Gmina Pyrzyce, Gmina: Bielice, Kozielice, Warnice
 2. 09.06.2021
godz. 12:00
Restauracja Ratuszowa ul. Kramarska 1 Miasto i Gmina Stargard, Gmina: Dolice, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Suchań

Zarząd Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego złoży sprawozdanie:

 1. z działalności Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego ze specjalnym uwzględnieniem obsługi terenu Grup Członkowskich,
 2. z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli i wniosków z poprzednich Zebrań Grup Członkowskich oraz przedstawi porządek obrad i projekty uchwał najbliższego Zebrania Przedstawicieli,
 3. poinformuje o działalności Zarządu i planie działalności Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego na bieżący rok oraz zasadach i warunkach:
  1. udzielania kredytów,
  2. gromadzenia oszczędności,
  3. o planowanym podziale nadwyżki bilansowej,
  4. poda informacje o wysokości zadeklarowanych i wniesionych do BS udziałów członkowskich.

Z e b r a n i członkowie Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego:

 • ocenią działalność Banku Spółdzielczego oraz realizację podjętych uchwał i wniosków w roku ubiegłym,
 • rozpatrzą sprawozdania: finansowe, Zarządu i Rady z działalności Banku,
 • rozpatrzą sprawy, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli, zgłoszą wnioski i opinie w tych sprawach,
 • zgłoszą wnioski i opinie w sprawie dalszego usprawnienia działalności Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego,
 • wyrażą opinie i zgłoszą wnioski do właściwych organów Banku w sprawach Banku, szczególnie we wspólnych sprawach członków z terenu Grup Członkowskich,
 • dokonają, w głosowaniu tajnym, wyboru Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli spośród członków danej Grupy Członkowskiej.

Zarząd
Pyrzycko-Stargardzkiego
Banku Spółdzielczego
z siedzibą w Pyrzycach

 

Partnerzy banku