Kredyt inwestycyjno-obrotowy przeznaczony jest dla klientów instytucjonalnych posiadających bieżąca i perspektywiczną zdolność kredytową. Przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych i obrotowych związanych z uruchomieniem i/lub prowadzeniem działalności gospodarczej:

 • zasadnicze finansowanie – zakup aktywów trwałych, np. maszyn i urządzeń, nieruchomości (w tym rozbudowa, modernizacja, adaptacja);
 • dodatkowe finansowanie – zakup środków obrotowych (w tym zapasów – zwiększenie stanu zapasów, należności).

Kredyt udzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą od co najmniej 6 miesięcy, posiadającym aktywny rachunek bieżący w Banku.

Kredyt może być udzielony do 90% nakładów inwestycyjnych z możliwością zwiększenia kwoty o 20% (liczonych od nakładów inwestycyjnych) na bieżące potrzeby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Maksymalny okres kredytowania wynosi 10 lat.

Kredyt pomocowy przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem, prowadzeniem i/lub rozwojem działalności gospodarczej: zakup aktywów trwałych, np. maszyn i urządzeń, nieruchomości

Maksymalna kwota kredytu nie może być wyższa niż 90% nakładów inwestycyjnych.

Kredyt pomocowy to oferta, z okresem spłaty:

 • do 10 lat – finansowanie ruchomości,
 • do 15 lat – finansowanie nieruchomości.

Kredyt unijny może być udzielany podmiotom posiadającym zdolność kredytową ubiegającym się lub którym przyznano dofinansowanie do przedsięwzięcia ze środków funduszy pomocowych, w tym środków unijnych, za pośrednictwem jednostki kontraktującej (ARiMR, PARP lub inny organ występujący w roli instytucji przyznającej fundusze pomocowe).

Kredyt unijny przeznaczony jest na realizację przedsięwzięć z udziałem dotacji zagranicznych funduszy pomocowych, pomostowe finansowanie części podlegającej dotacji lub/i uzupełnienie środków własnych Beneficjenta.

Warunki udzielenia kredytu unijnego:

 • prowadzenie rachunku bieżącego w Banku,
 • złożenie wniosku wraz z dokumentacją wymaganą przez Bank oraz przez dany program, pozwalającą Bankowi ocenić zgodność przedsięwzięcia z zasadami programu,
 • zgodność planowanego przedsięwzięcia z zasadami programu pomocowego,
 • przedstawienie kopii wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami lub/i umowy o dofinansowanie, jeżeli została już zawarta,
 • posiadanie zdolności kredytowej zbadanej przy założeniu, że Beneficjent nie otrzyma wsparcia ze środków funduszy pomocowych i cały kredyt będzie spłacał z własnych zysków,
 • udzielenie Bankowi pełnomocnictwa do pobrania z rachunku środków pochodzących z dotacji na spłatę kredytu – jeśli ustalono spłatę kredytu z dotacji oraz wskazanie tego rachunku jednostce kontraktującej jako właściwy do przekazania środków dotacji.

Wnioskowana kwota Kredytu unijnego może wynosić maksymalnie 80% całkowitej wartości planowanego przedsięwzięcia.

Ustalając wysokość kredytu Bank bierze pod uwagę:

 • aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy,
 • ocenę zdolności kredytowej,
 • zasady poszczególnych programów pomocowych,
 • rodzaj i wartość proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu.

Okres kredytowania nie powinien być dłuższy niż 15 lat.

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększanie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych, spłata kredytów w innych bankach.

Maksymalna kwota kredytu wyznaczana jest w oparciu o:

 • aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy,
 • ocenę zdolności kredytowej,
 • proponowane zabezpieczenie,
 • celowość/efektywność przedsięwzięcia,
 • poziom ryzyka kredytowego.

Maksymalny okres kredytowania to 15 lat.

 

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym przeznaczony na sfinansowanie bieżących potrzeb i wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak również doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług.

Wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta oraz uzależniona jest od sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Spłata kredytu następuje jednorazowo lub w ratach, w terminach płatności określonych w umowie kredytowej, w drodze obciążenia przez Bank rachunku bieżącego Kredytobiorcy lub na podstawie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym udzielonego przez Kredytobiorcę, a także w drodze wpłaty gotówkowej lub przelewem. Spłata części lub całości kredytu nieodnawialnego nie daje możliwości ponownego jego wykorzystania

Maksymalny okres kredytowania to 60 miesięcy.

 

Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością np. zakupy materiałów, usługi, dostawy. Wykorzystanie kredytu następuje do wysokości kwoty określonej w umowie, występuje jako kredyt w formie odnawialnej, może być wielokrotnie wykorzystywany w ramach przyznanego limitu w okresie do 12 miesięcy.

Zalety kredytu:

 • swoboda w zakresie celu, który ma być finansowany ze środków kredytu,
 • przyznawany jest jako indywidualny limit zadłużenia,
 • poprawia płynność finansową gospodarstwa,
 • okres kredytowania do 12 miesięcy,
 • możliwe jest udzielenie kredytu Klientom przenoszącym rachunek z innego Banku (historia rachunku w poprzednim Banku),
 • szybka decyzja.

Spłata całości lub części kredytu odnawia o równowartość dokonanej spłaty kwotę pozostającego do wykorzystania limitu przyznanego i ustalonego w umowie kredytu na dany okres. Podstawą ustalenia limitu kredytu jest poziom bieżących potrzeb obrotowych.

Limit kredytu ustalany jest z uwzględnieniem:

 • wysokości i częstotliwości obrotów na rachunku bieżącym,
 • poziomu zdolności kredytowej,
 • rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych,
 • rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu.

Partnerzy banku