Środki w ramach kredytu mogą być wykorzystane na:

 • zakup instalacji fotowoltaicznych (słonecznych);
 • pokrycie kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych, źródła ciepła i instalacji w ramach kredytowanej inwestycji;
 • zakup: węzła cieplnego z programatorem temperatury, pompy ciepła z osprzętem, kotła gazowego z osprzętem, kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej;
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej;

Kredyt dostępny dla nowych i aktualnych klientów.

Okres kredytowania do 84 miesięcy, oprocentowanie zmienne.

Udzielenie kredytu jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat

O szczegóły zapytaj w dowolnej placówce Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego.

Rzeczywista Roczna stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu gotówkowego wyliczona na dzień 14.12.2021 r na reprezentatywnym przykładzie wynosi 5,82% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10 000,00zł, oprocentowanie zmienna 5,37% w skali roku, całkowita koszt kredytu 2 119,96zł ( w tym prowizja 100,00zł, odsetki 2 019,96zł), umowa zawarta na okres 84 miesiące.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta.  Niniejsza informacja ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Kredyt na start przeznczony jest dla osób fizycznych na dowolny cel konsumpcyjny – bez konieczności rozliczania przeznaczenia środków.

Kredyt na start może być udzielony Klientowi, który złożył wniosek o kredyt na start oraz spełnia następujące warunki:

 • ma nie więcej niż 40 lat, jeżeli o kredyt ubiegają się małżonkowie – przynajmniej jedno z nich nie może mieć nie więcej niż 40 lat,
 • posiada aktywny rachunek w Pyrzycko-Stargardzkim Banku Spółdzielczym lub kartę kredytową w Banku,
 • posiada udokumentowane źródło dochodów,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiada zdolność kredytową.

Maksymalna kwota kredytu to 50 000,00 zł, jednakże jest ona ustalana indywidualnie dla każdego Kredytobiorcy i uzależniona jest od zdolności kredytowej.

Okres spłaty to maksymalnie nawet 10 lat. Spłaty kredytu przebiegają w okresach miesięcznych – stałych rat kapitałowych i odsetek lub miesięcznych ratach malejących naliczanych od salda zadłużenia.

Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Kredyt „Promocja” przeznczony jest dla osób fizycznych na dowolny cel konsumpcyjny – bez konieczności rozliczania przeznaczenia środków.

Kredyt „Promocja” może być udzielony Klientowi, który złożył wniosek o kredyt oraz spełnia następujące warunki:

 • posiada udokumentowane źródło dochodów,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiada zdolność kredytową.

Maksymalna kwota kredytu to 25 000,00 zł, jednakże jest ona ustalana indywidualnie dla każdego Kredytobiorcy i uzależniona jest od zdolności kredytowej.

Okres spłaty to maksymalnie 5 lat. Spłaty kredytu przebiegają w okresach miesięcznych – stałych rat kapitałowych i odsetek lub miesięcznych ratach malejących naliczanych od salda zadłużenia.

Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Kredyt konsolidacyjny przeznaczony jest na spłatę zobowiązań w Bankach. Część środków kredytu może być przeznaczona na dowolny cel – jednak nie więcej niż 30% kwoty kredytu (z wyjątkiem celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej).

Bank udziela kredytów konsolidacyjnych, które mogą być przeznaczone na:

 • spłatę kredytów mieszkaniowych,
 • spłatę pożyczek hipotecznych,
 • spłatę debetów i zadłużeń na kartach kredytowych i płatniczych,
 • spłatę kredytów i pożyczek:
  • gotówkowych,
  • ratalnych,
  • konsumpcyjnych,
  • samochodowych.

Kredyty konsolidacyjne udzielane są na okres do 15 lat z zastrzeżeniem, że maksymalny okres spłaty kredytu nie powinien przekraczać 5 lat w przypadku, gdy kwota kredytu jest równa lub niższa od 20 000,00 zł.

Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

 

Pożyczka hipoteczna przeznaczona jest dla osób fizycznych na ich własne potrzeby, bez konieczności udokumentowania dokonanej transakcji.

Pożyczki hipoteczne udzielane są pod warunkiem udokumentowania:

 • przedłożenia przez Wnioskodawcę aktualnej wyceny nieruchomości, wykonanej w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o pożyczkę hipoteczną proponowanej na zabezpieczenie spłaty pożyczki, sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego
 • tytułu prawnego do nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie spłaty pożyczki,
 • stałego źródła dochodu uzyskiwanego z tytułu posiadanej lub nabywanej nieruchomości w przypadku, gdy spłata pożyczki będzie pokrywana z tych dochodów,
 • stałego źródła dochodu umożliwiającego spłatę pożyczki.

Pożyczki hipoteczne, udzielane są w wysokości nie przekraczającej 50%, a w przypadku pożyczek hipotecznych, których źródłem spłaty są dochody uzyskiwane z tytułu posiadanej lub nabywanej nieruchomości w wysokości nie przekraczającej 65% aktualnej wartości rynkowej nieruchomości, według wyceny rzeczoznawcy majątkowego.
Maksymalna kwota pożyczki hipotecznej to 500 000,00 zł (a w przypadku pożyczek hipotecznych, których źródłem spłaty są dochody uzyskiwane z tytułu posiadanej lub nabywanej nieruchomości nie może być wyższa niż 1 000 000,00 zł), jednakże jest ona ustalana indywidualnie dla każdego Kredytobiorcy i uzależniona jest od zdolności kredytowej.

Zabezpieczenie pożyczki hipotecznej stanowi obligatoryjnie hipoteka na nieruchomości lub na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości lub na własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego lub na prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej pod warunkiem, że hipoteka ustanowiona jest na nieruchomości mieszkalnej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

Ponadto nieruchomość nie może być obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. W przypadku zabezpieczenia pożyczek hipotecznych, których źródłem spłaty są dochody uzyskiwane z tytułu posiadanej lub nabywanej nieruchomości zabezpieczeniem jest nieruchomość mieszkalna lub niemieszkalna.
W szczególnych przypadkach, dodatkowym zabezpieczeniem może być pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, udzielone na rzecz Banku.

Pożyczki hipoteczne udzielane są na okres do 15 lat. Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki hipotecznej bez dodatkowych opłat.

Kredyt może być przeznaczony na:

 • budowę, nadbudowę, rozbudowę lub dokończenie budowy oraz remont i modernizację domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, garażu,
 • adaptacje pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne,
 • zakup działki budowlanej, na której jest lub będzie realizowana budowa nieruchomości mieszkalnej, część kredytu może być przeznaczona na wykończenie nieruchomości pod warunkiem, że stanowi kontynuację przedsięwzięcia finansowanego poprzez kredyt,
 • zakup działki rekreacyjnej wraz z domkiem letniskowym,
 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (również w budowie) na rynku pierwotnym lub wtórnym,
 • nabycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym lub wtórnym,
 • zakup garażu, miejsca garażowego,
 • zamianę domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego lub zamianę prawa do lokalu (np. wykup służbowego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego),
 • refinansowanie wydatków poniesionych na wyżej wymienione cele,
 • spłatę kredytu mieszkalnego w innym banku na wyżej wymienione cele,
 • inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych, np. pokrycie kosztów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Maksymalna kwota kredytu ustalana jest indywidualnie dla każdego Kredytobiorcy i uzależniona jest od zdolności kredytowej. Jednakże, wysokość udzielonego kredytu nie może przekroczyć 80% wartości inwestycji (nabywanej nieruchomości), pozostałą część Wnioskodawca powinien sfinansować ze środków własnych.

Okres spłaty to maksymalnie nawet 25 lat. Spłaty kredytu przebiegają w okresach miesięcznych – stałych rat kapitałowych i odsetek lub miesięcznych ratach malejących naliczanych od salda zadłużenia. Na wniosek Klienta Bank może zastosować karencję w spłacie kapitału.

Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

 

Kredyt okazjonalny przeznczony jest dla osób fizycznych na dowolny cel konsumpcyjny – bez konieczności rozliczania przeznaczenia środków.

Kredyt  może być udzielony Klientowi, który złożył wniosek o kredyt okazjonalny oraz spełnia następujące warunki:

 • posiada udokumentowane źródło dochodów,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiada zdolność kredytową.

Okres spłaty to maksymalnie 2 lata. Spłaty kredytu przebiegają w okresach miesięcznych – stałych rat kapitałowych i odsetek lub miesięcznych ratach malejących naliczanych od salda zadłużenia.

Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat

O szczegóły zapytaj w dowolnej placówce Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego.

Rzeczywista Roczna stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu gotówkowego wyliczona na dzień 14.12.2021 r na reprezentatywnym przykładzie wynosi 11,87% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 1 000,00zł, oprocentowanie stałe 7,20% w skali roku, całkowita koszt kredytu 116,68zł ( w tym prowizja 40,00zł, odsetko 76,68zł), umowa zawarta na okres 24 miesięcy.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta.  Niniejsza informacja ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Kredyt gotówkowy przeznczony jest dla osób fizycznych na dowolny cel konsumpcyjny – bez konieczności rozliczania przeznaczenia środków.

Kredyt gotówkowy może być udzielony Klientowi, który złożył wniosek o kredyt gotówkowy oraz spełnia następujące warunki:

 • posiada udokumentowane źródło dochodów,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiada zdolność kredytową.

Maksymalna kwota kredytu ustalana jest indywidualnie dla każdego Kredytobiorcy i uzależniona jest od zdolności kredytowej.

Okres spłaty to maksymalnie nawet 10 lat. Spłaty kredytu przebiegają w okresach miesięcznych – stałych rat kapitałowych i odsetek lub miesięcznych ratach malejących naliczanych od salda zadłużenia.

Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

 

Kredyt odnawialny (kredyt w ROR) jest udzielany w formie linii kredytowej, na maksymalny okres 5 lat, przy czym po każdym okresie 12 miesięcy następuje automatyczne odnowienie kredytu na następny taki sam okres i tę samą kwotę bez konieczności dokonywania spłaty oraz składania wniosku i podpisywania aneksu, pod warunkiem, że nie wystąpią okoliczności uniemożliwiające automatyczne odnowienie.

Kredyt odnawialny może być udzielony Posiadaczowi ROR, który złożył wniosek o kredyt odnawialny oraz spełnia następujące warunki:

 • od minimum 3 miesięcy przekazuje na rachunek ROR swoje dochody (gdy dochody Klienta nie były przekazywane na ROR Klienta w Banku, pracownik zobligowany jest do weryfikacji historii ROR Klienta z innego banku, sporządzonej za okres nie krótszy niż 3 miesiące i uwzględniającą minimum 3 ostatnie wpływy wynagrodzenia),
 • nie spowodował niedopuszczalnego salda debetowego w okresie 3 miesięcy liczonych od dnia złożenia wniosku o udzielenie kredytu, a jeżeli powstało takie saldo, to zostało ono uregulowane w ciągu 30 dni,
 • posiada udokumentowane źródło dochodów,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiada zdolność kredytową.

W przypadku, gdy ROR jest rachunkiem wspólnym, przy zawieraniu umowy wymagana jest zgoda współposiadacza ROR.

Kwota kredytu jest określana indywidualnie w umowie i jest uzależniona od wysokości wpłat na ROR, przy czym nie może być wyższa niż sześciokrotność dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy przyjętych w ocenie zdolności kredytowej, które są przekazywane na ROR klienta w Banku, w którym udostępniany jest limit kredytowy.

 

Partnerzy banku