Kredyt inwestycyjny SGB Agro przeznaczony jest dla Klientów, którzy prowadzą lub rozpoczynają prowadzenie działalności rolniczej.

Kredyt udzielany jest na zakup majątku trwałego, służącego produkcji rolnej, w tym: zakup gruntów rolnych, maszyn, urządzeń, pojazdów, samochodu dostawczego, stada podstawowego zwierząt, nasadzeń wieloletnich, zakup, budowa, modernizacja budynków gospodarskich. Istnieje możliwość wykorzystania do 20% wartości kredytu na zakup środków obrotowych do produkcji rolnej.

Minimalna kwota wnioskowanego Kredytu inwestycyjnego SGB Agro to 50 000,00 zł, a maksymalna to 80% wartości nieobciążonych użytków rolnych gospodarstwa liczonych wg cen GUS.

Maksymalny okres kredytowania to 20 lat. Kredytobiorcom do 40 roku życia (wg stanu na dzień złożenia wniosku) kredyt może zostać udzielony na okres do 25 lat.

Kredyt klęskowy to kredyt inwestycyjny na wznowienie produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na obszarach dotkniętych klęską.

Kredyt może zostać przeznaczony na wznowienie produkcji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej poprzez ponoszenie nakładów inwestycyjnych niezbędnych do odtworzenia środków trwałych po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Kwota kredytu klęskowego nie może przekroczyć wysokości szkód w środkach trwałych poniesionych bezpośrednio w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oszacowanych przez Komisję powołaną przez Wojewodę.

Okres kredytowania to maksymalnie 4 lata.

Kredyt pomocowy przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem, prowadzeniem i/lub rozwojem działalności gospodarczej: zakup aktywów trwałych, np. maszyn i urządzeń, nieruchomości

Maksymalna kwota kredytu nie może być wyższa niż 90% nakładów inwestycyjnych.

Kredyt pomocowy to oferta, z okresem spłaty:

 • do 10 lat – finansowanie ruchomości,
 • do 15 lat – finansowanie nieruchomości.

Bank udziela kredytów preferencyjnych w ramach odrębnych linii kredytowych. Podstawę udzielenia kredytów preferencyjnych stanowią umowy zawarte pomiędzy Bankiem, a dysponentami środków przeznaczonych na dopłaty do oprocentowania.

Rolnikom i podmiotom związanym z rolnictwem Bank oferuje kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Preferencyjny charakter tych kredytów polega na bardzo niskim oprocentowaniu, długim okresie spłaty jak również na podziale kosztu związanego z odsetkami miedzy Kredytobiorcę i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzięki temu kredyty preferencyjne pozwalają na bardzo korzystne pozyskanie środków przeznaczonych na inwestycje i rozwój gospodarstwa rolnego.

Kredyty preferencyjne udzielane są w liniach:

 • Linia Z – kredyt na zakup użytków rolnych,
 • Linia RR – kredyt na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym,
 • Linia PR – kredyt na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz zakup akcji lub udziałów,
 • Linia MRcsk – kredyt z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników.

 

Kredyt unijny może być udzielany podmiotom posiadającym zdolność kredytową ubiegającym się lub którym przyznano dofinansowanie do przedsięwzięcia ze środków funduszy pomocowych, w tym środków unijnych, za pośrednictwem jednostki kontraktującej (ARiMR, PARP lub inny organ występujący w roli instytucji przyznającej fundusze pomocowe).

Kredyt unijny przeznaczony jest na realizację przedsięwzięć z udziałem dotacji zagranicznych funduszy pomocowych, pomostowe finansowanie części podlegającej dotacji lub/i uzupełnienie środków własnych Beneficjenta.

Warunki udzielenia kredytu unijnego:

 • prowadzenie rachunku bieżącego w Banku,
 • złożenie wniosku wraz z dokumentacją wymaganą przez Bank oraz przez dany program, pozwalającą Bankowi ocenić zgodność przedsięwzięcia z zasadami programu,
 • zgodność planowanego przedsięwzięcia z zasadami programu pomocowego,
 • przedstawienie kopii wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami lub/i umowy o dofinansowanie, jeżeli została już zawarta,
 • posiadanie zdolności kredytowej zbadanej przy założeniu, że Beneficjent nie otrzyma wsparcia ze środków funduszy pomocowych i cały kredyt będzie spłacał z własnych zysków,
 • udzielenie Bankowi pełnomocnictwa do pobrania z rachunku środków pochodzących z dotacji na spłatę kredytu – jeśli ustalono spłatę kredytu z dotacji oraz wskazanie tego rachunku jednostce kontraktującej jako właściwy do przekazania środków dotacji.

Wnioskowana kwota Kredytu unijnego może wynosić maksymalnie 80% całkowitej wartości planowanego przedsięwzięcia.

Ustalając wysokość kredytu Bank bierze pod uwagę:

 • aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy,
 • ocenę zdolności kredytowej,
 • zasady poszczególnych programów pomocowych,
 • rodzaj i wartość proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu.

Okres kredytowania nie powinien być dłuższy niż 15 lat.

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększanie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych, spłata kredytów w innych bankach.

Maksymalna kwota kredytu wyznaczana jest w oparciu o:

 • aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy,
 • ocenę zdolności kredytowej,
 • proponowane zabezpieczenie,
 • celowość/efektywność przedsięwzięcia,
 • poziom ryzyka kredytowego.

Maksymalny okres kredytowania to 15 lat.

Kredyt na zakup środków do produkcji rolnej w gospodarstwie jest krótkoterminowym kredytem obrotowym w rachunku kredytowym. Kredyt może być udzielony jako krótkoterminowy w formie gotówkowej lub bezgotówkowej i wykorzystywany jednorazowo lub w transzach, w terminach określonych w umowie o kredyt.

Kwota kredytu uzależniona jest od wielkości gospodarstwa rolnego kredytobiorcy (grunty własne oraz dzierżawy). Wysokość udzielonego kredytu uzależniona jest od kwoty ustalonej w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych.

Bank uzależnia udzielenie kredytu od:

 • przedłożenia dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania zdolności kredytowej kredytobiorcy,
 • zabezpieczenia spłaty kredytu akceptowanego przez Bank,
 • miejsca zamieszkania kredytobiorcy lub położenia gospodarstwa rolnego w rejonie działania jednostki organizacyjnej banku,
 • posiadanie rachunku bieżącego w banku.

Kredyt przeznaczony jest na:

 • zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz,
 • zakup kwalifikowanego materiału siewnego,
 • zakup materiału hodowlanego,
 • paliwa na cele rolnicze.

Kredytobiorca zobowiązany jest do udokumentowania wykorzystania środków z kredytu, w terminie 2 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych fakturami VAT lub innymi dowodami kupna-sprzedaży, wykorzystania co najmniej 70% wartości kredytu na zakupy dokonywane w okresie 2 miesięcy po dniu zawarcia umowy kredytowej lub przed dniem jej zawarcia oraz nie wydzierżawiania gruntów, do czasu całkowitej spłaty kredytu.

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb Kredytobiorcy związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Kredyt udzielany jest w formie odnawialnej linii kredytowej, co oznacza, że wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku bieżącego, a każdy wpływ na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jednocześnie jego automatyczne odnowienie o kwotę dokonanej wpłaty do wysokości limitu i możliwości dalszego wielokrotnego wykorzystania go przez Kredytobiorcę, aż do wygaśnięcia Umowy.

Kredyt ogólnorolniczy może zostać udzielony wyłącznie w rachunku bieżącym do 60 miesięcy.

Kwota kredytu uzależniona jest od wielkości gospodarstwa rolnego kredytobiorcy (grunty własne oraz dzierżawy) oraz już posiadanego zadłużenia.

Wysokość udzielonego kredytu (łączne zadłużenie w kredytach obrotowych) nie powinno przekroczyć 50% wartości gruntów własnych kredytobiorcy (wg GUS).

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest bezwzględnie hipoteka.

 

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym przeznaczony na sfinansowanie bieżących potrzeb i wydatków związanych z prowadzeniem działalności rolniczej, jak również doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji.

Wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta oraz uzależniona jest od sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Spłata kredytu następuje jednorazowo lub w ratach, w terminach płatności określonych w umowie kredytowej, w drodze obciążenia przez Bank rachunku bieżącego Kredytobiorcy lub na podstawie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym udzielonego przez Kredytobiorcę, a także w drodze wpłaty gotówkowej lub przelewem. Spłata części lub całości kredytu nieodnawialnego nie daje możliwości ponownego jego wykorzystania

Maksymalny okres kredytowania to 60 miesięcy.

 

Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością rolniczą np. zakupy materiałów, usługi, dostawy. Wykorzystanie kredytu następuje do wysokości kwoty określonej w umowie, występuje jako kredyt w formie odnawialnej, może być wielokrotnie wykorzystywany w ramach przyznanego limitu w okresie do 12 miesięcy.

Zalety kredytu:

 • swoboda w zakresie celu, który ma być finansowany ze środków kredytu,
 • przyznawany jest jako indywidualny limit zadłużenia,
 • poprawia płynność finansową gospodarstwa,
 • okres kredytowania do 12 miesięcy,
 • możliwe jest udzielenie kredytu Klientom przenoszącym rachunek z innego Banku (historia rachunku w poprzednim Banku),
 • szybka decyzja.

Spłata całości lub części kredytu odnawia o równowartość dokonanej spłaty kwotę pozostającego do wykorzystania limitu przyznanego i ustalonego w umowie kredytu na dany okres. Podstawą ustalenia limitu kredytu jest poziom bieżących potrzeb obrotowych.

Limit kredytu ustalany jest z uwzględnieniem:

 • wysokości i częstotliwości obrotów na rachunku bieżącym,
 • poziomu zdolności kredytowej,
 • rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych,
 • rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu.

Partnerzy banku