Lokata z nagrodami SGB to loteria promocyjna lokat terminowych. Umowa lokaty SGB zawierana jest na okres 6 miesięcy.

Uczestnictwo w promocji nie tylko zapewnia pomnożenie zysku z oprocentowania, ale daje szansę na wylosowanie atrakcyjnych nagród. Aby wziąć udział w loterii należy ulokować minimum 500,00 zł. Każda wielokrotność tej sumy zwiększa szanse na nagrody i pomnaża zysk.

Terminowa lokata oszczędnościowa SGB nie odnawia się automatycznie. Likwidacja rachunku lokaty SGB następuje po upływie okresu umownego. Po upływie okresu umownego środki będące na rachunku lokaty SGB wraz z odsetkami zostają przeksięgowane na rachunek wskazany przez posiadacza lub wypłacone w kasie placówki Banku, a w razie braku dyspozycji przeksięgowane na rachunek nieoprocentowany.

Zobowiązania z tytułu rachunków oszczędnościowych i lokat terminowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Więcej informacji na stronie www.bfg.pl

 

Partnerzy banku